Amma Sanatana Dharma Sanatana Dharma (Hinduisme) Rubrikpfeil Vedaene Rubrikpfeil Maya / Koshas / Avatar

Maya (illusjon)

Kraften til Maya forvandler det uendelige til det endelige, det formløse til form. Maya innskrenker, tilslører og fornekter vår sanne natur. Alt i denne verden kommer av Mayas kraft (Es) - skapt som det dynamiske aspekt av den stille, rene og evige bevissthet. Man kan si at bevisstheten tilslører seg selv med seg selv. Den projiserer forestilllingen om verden. Universet er den skapte forestilling til det Høyeste. Maya skaper mentaliteten av forskjellighet og sørger for at mennesker og alt i skaperverket ser ut til å være atskilt fra hverandre. Men essensielt er alt dog en og samme Selv. Maya forårsaker dualitetene som vi erfarer i alt vi opplever i den materielle verden.

Menneskets lag av bevissthet (Koshas)

Annamaya Kosha betyr kappe av næring og er den fysiske kropp, som vi nærer med maten vi inntar. Pranamaya Kosha betyr kappen av vital energi, hvorav det finnes fem typer med hver sin funksjon i kroppen. Manomaya Kosha betyr den mentale kappe. Vijnanamaya Kosha er intellektets kappe. Anandamaya Kosha er lykksalighetens kappe, hvori lykksaligheten og freden i den dypeste søvn erfares.

Avasthatraya er fellesbenevnelsen for de tre forskjellige tilstander, hvori vi opparbeider våre erfaringer:

1. Den våkne tilstand (Jagrat)
2. Drømmetilstanden (Swapna)
3. Søvnen (Sushupti)

For å nå selvrealisering, må man transendere disse tre tilstander og nå den fjerde tilstand som kalles Turiya. Turiya er den høyeste bevissthet.

Avatar (inkarnasjon av Gud)

En Avatar er en inkarnasjon av Gud, som av en bestemt årsak manifesterer seg i den fysiske verden og lever et liv i en menneskekropp med guddommelig natur og guddommelig bevissthet. I Bhagavad Gita beskriver Krishna at avatarens handlinger har til formål å gjenopprette rettskaffenheten i verden.

Link neste